BLACK SUNS

2017
100×150 cm / każdy
emalia, lepik asfaltowy, płótno
fot. Jan Domicz

W cyklu Black Suns punkt odniesienia stanowią polskie wille z okresu międzywojnia oraz nurty w sztuce (zwłaszcza neoplastycyzm), którymi kierowali się architekci przy projektowaniu modernistycznych budynków. Black Sun I prezentuje geometryczne nawiązania do owalnych balkonów, przełamujących surową budowlę willi inżyniera Zagrodzkiego* w Katowicach. Black Sun II to malarska interpretacja specyfiki willi hrabiny Łosiowej* z wybudowanym schronem u podnóża Kamiennej Góry w Gdyni. Z kolei Black Sun III wiąże się ze zwartą bryłą willi Brukalskich* w Warszawie. Z inną warszawską willą łączy się Black Sun IV – kompozycja obrazu nawiązuje do nietypowej klatki schodowej biegnącej na zewnątrz, zburzonej w 2002 roku, willi Szyllerów*. Willę wyburzono z powodu poszerzania Wału Miedzeszyńskiego i budowy Mostu Siekierkowskiego. Z uwagi na los budynku artystka użyła szczególnego materiału – lepiku asfaltowego.

*willa inżyniera Zagrodzkiego
ul. Zajączka 6, Katowice
realizacja: 1934
projekt: Kazimierz Sołtykowski

*willa hrabiny Łosiowej
ul. Korzeniowskiego 7, Gdynia
realizacja: 1936
projekt: Zbigniew Kupiec – Tadeusz Kossak

*willa Brukalskich
ul. Niegolewskiego 8, Warszawa
realizacja: 1927
projekt: Barbara i Stanisław Brukalscy

*willa Szyllerów
ul. Wał Miedzeszyński 756, Warszawa
realizacja: 1928
projekt: Bohdan Lachert i Józef Szanajca

BLACK SUNS

2017
100×150 cm / each
enamel, asphalt glue, canvas
photo by Jan Domicz

In the Black Suns series, constituting the point of reference are Polish villas from the interwar period as well as trends in art (especially neoplasticism), which guided architects in their designs of modernist buildings. Black Sun I presents geometrical references to oval balconies that break the raw construction of the Villa of the engineer Zagrodzki* in Katowice. Black Sun II is an interpretation expressed via painting of the Villa of Countess Łosiowa* with a shelter built at the foot of Kamienna Góra in Gdynia. In turn, Black Sun III is associated with a compact block of the Brukalski* Villa in Warsaw. Merging with another Warsaw villa is Black Sun IV – the painting refers to an unusual external staircase leading out from the Szyller* Villa, which was destroyed in 2002. The villa was demolished due to the expansion of the Miedzeszyński Shaft and the construction of the Siekierkowski Bridge. Owing to the unfortunate fate of the building, the artist used a special material – asphalt glue.

*Villa of the Engineer Zagrodzki
ul. Zajączka 6, Katowice
Built: 1934
Project: Kazimierz Sołtykowski

*The Villa of Countess Łosiowa
ul. Korzeniowskiego 7, Gdynia
Built: 1936
Project: Zbigniew Kupiec – Tadeusz Kossak

*The Brukalski Villa
ul. Niegolewskiego 8, Warsaw
Built: 1927
Project: Barbara and Stanisław Brukalski

*The Szyller Villa
ul. Wał Miedzeszyński 756, Warsaw
Built: 1928
Project: Bohdan Lachert and Józef Szanajca