KOMPLEKS

2018
płyta OSB, grunt, piasek kwarcowy, gips szpachlowy, farba krzemianowa, profile aluminiowe, emalia akrylowa, fotografia
fot. Maciej Zaniewski

Galeria Arsenał znajduje się w centrum Białegostoku, w zabytkowym budynku przy Pałacu Branickich. Teoretycznie Kontrakt rysownika Greenawaya mógłby się rozgrywać właśnie tu. Nawiązując do słynnego dzieła angielskiego reżysera i biorąc pod uwagę kontekst miejsca, Galeria zaprosiła troje artystów do stworzenia dzieła/projektu artystycznego, którego tematem będzie Pałac Branickich. Każde z nich spędziło tu nieco więcej czasu niż pan Neville w posiadłości pana Herberta. W efekcie powstały trzy niezależne realizacje, na szczęście bez trupa w tle. Wystawa „Kontrakt rysownika” stanowi podsumowanie pobytów rezydencyjnych, w których od lipca do września 2017 roku uczestniczyli kolejno: Karolina Bielawska, Julie Chovin i Rafał Żarski. I chociaż Galeria Arsenał mieści się w sąsiedztwie Pałacu od ponad 50 lat, „Kontrakt rysownika” jest pierwszą wystawą, której tematem stało się to szczególne usytuowanie instytucji.

Jako pierwsza odwiedziła Białystok Karolina Bielawska, dla której charakterystyczna jest praca z historią i kontekstem miejsca. Często tworzy ona malarskie prace site-specific, buduje własną narrację, odnosząc się jednocześnie do samej istoty malarstwa. Pobyt artystki w Galerii Arsenał zbiegł się z pracami konserwatorskim w Auli Wielkiej Pałacu Branickich. Ta sytuacja stała się punktem wyjścia dla Bielawskiej. Stworzyła ona instalację malarską zatytułowaną Kompleks, na którą składają się trzy obrazy namalowane dokładnie takimi samymi kolorami i typem farb (krzemianowe), jakich użyto w czasie prac restauracyjnych w Auli. Tytułowy Kompleks odwołuje się do przestrzeni Pałacu Branickich: jego wystroju i architektury, a także do całego zespołu parkowo-pałacowego. Z drugiej strony nawiązuje do losów Pałacu i punktów zwrotnych w jego historii. Bielawska zwraca uwagę na problem niszczenia dóbr kultury i sytuacji architektury pałacowej po zmianach politycznych i społecznych w XX wieku. I w końcu realizacja artystki jest przede wszystkim pracą czysto malarską, mierzącą się ze strukturą malarstwa, a więc organizacją wszystkich elementów składających się na tę dyscyplinę sztuki wizualnej – począwszy od strony materialnej, technicznej poprzez znaczenie i treść obrazu aż do samej idei obrazowania myśli, emocji.

Agata Chinowska

(fragment tekstu do wystawy)

COMPLEX

2018
OSB, base, quartz sand, putty, silicate paint, aluminium profiles, enamel, phtography
photo by Maciej Zaniewski

The Arsenal Gallery is found in the center of Białystok, in a historical building near the Branicki Palace. Theoretically, Greenaway’s The Draughtsman’s Contract could have played out precisely here. Alluding to the British director’s famous work and considering the context of the location, the Gallery has invited three artists to create an artistic work/project that would have the Branicki Palace as its subject. Each artist has spent somewhat more time here than Mr. Neville did at Mr. Herbert’s estate. In effect, three independent creations were born, thankfully without a corpse in the background. The „Draughtsman’s Contract” exhibition constitutes a summary of the successive residencies, lasting from July to September 2017, of: Karolina Bielawska, Julie Chovin and Rafał Żarski. And although the Arsenal Gallery has been situated in the Palace’s vicinity for over 50 years, „Draughtman’s Contract” is the first exhibition that has taken this special location of the institution as its subject.

The first to visit Białystok was Karolina Bielawska, for whom working with the history and context of a place is typical. She often creates site-specific works, building her own narrative while relating to the very essence of painting at the same time. The artist’s residency at Arsenal Gallery coincided with conservation works in the Aula Magna of Branicki Palace. This situation became a starting point for Bielawksa. She created a painting installation titled Complex, which consists of three paintings painted with exactly the same colors and paints (silicate) used during restoration works in the Aula. The titular Complex refers to the space of Branicki Palace: its interior decoration and architecture, as well as to the entire park and palace complex. On the other hand, it ties into the Palace’s fate and turning points in its history. Bielawska draws attention to the problem of destruction of cultural goods and the architectural situation of the palace after the political and social changes of the 20th century. And in the end, the artist’s creation is, above all, a work of pure painting, confronting the structure of painting and hence the organization of all elements making of this discipline of visual art – starting from the material and technical aspects, through the meaning and content of the painting, and ending with the idea of imaging thoughts and emotions itself.

Agata Chinowska

(part of the text)