PÓŹNIEJ I TROCHĘ WCZEŚNIEJ

2016
akryl na płycie gipsowej

W projekcie Później i trochę wcześniej wykorzystane zostały płyty gipsowo-kartonowe. Za ich pomocą można w prosty i tani sposób modyfikować dowolną przestrzeń, zwłaszcza mieszkalną. Strategię zakrywania, dzielenia czy odgradzania przestrzeni można też odnieść do pamięci, która podobnie jak przekształcane miejsca, posiada warstwową strukturę. Jest ona obecna w każdej z prac, prezentujących anonimowe postaci. Istotne są również właściwości użytego materiału – kruchość i podatność na uszkodzenia. Kolorystyka prac nawiązuje do stylistyki mieszkań oraz zjawiska pastelozy – metody ożywiania przestrzeni miejskiej, głównie szarych blokowisk, stosowanej od początku lat 90. Jak twierdzi Filip Springer, najprostszym sposobem na zmianę charakteru otoczenia – z socjalistycznego na kapitalistyczny – było pokrycie wielkiej płyty styropianem i kolorową farbą.

LATER AND SLIGHTLY EARLIER

2016
acrylic on plaster board

In Later and Slightly Earlier, I have used gypsum plasterboards, popular in construction work. They serve as cheap and easy material for transforming any space, especially living space. The strategy of patching, covering or dividing space can be related to the space of memory. Layeredness appears fundamental here. It can be found in each of works of the series presenting anonymous persons placed on colourful planes. The colours refer to the aesthetics of Polish flats and the phenomenon commonly described as pasteloza – a fast method of livening up city space, mostly residential areas of bleak grey tower blocks, used at the beginning of the 1990s in Poland. As Filip Springer claims, the easiest way of changing the character of the surroundings, from socialist to capitalist, was to cover the massive construction panels with styrofoam and colourful paints.